شرایط اولیه

سابقه فعالیت مناسب
خوش نامی و اعتبار
عملکرد مالی مناسب(خوش حسابی، گردش مالی مناسب، توانایی خرید منظم)
خرید منظم و طبق برنامه
مالکیت و موقعیت فروشگاه
لازم به ذکر است در انتهای هر سال گروه تولیدی نی نوشیدنی صابری نمایندگان خود را ارزشیابی نموده و و در صورت مشاهده مواردی همانند قیمت شکنی، افت امتیاز ارزشیابی بیش از حد نصاب تعیین شده و یا عدم فعالیت ( خرید) در فاصله زمانی بیش از 3 ماه، در ارتباط خود با نماینده تجدید نظر خواهد نمود.

اخذ نمایندگی

مرحله 1 از 2 - مشخصات

50%